NVM Tuchtrechtspraak

15-28 RvT 's Gravenhage

Niet-ontvankelijkheid klacht wegens tijdsverloop: meer dan 6 jaar verstreken.
Klager koopt in juli 2006 een woning. Pas in 2014 dient hij een klacht in tegen de verkopend makelaar omdat hij niet was ingelicht over de toekomstige aanleg van een weg en de agrarische bestemming van het gekochte.
De Raad komt niet aan inhoudelijke behandeling van de klacht toe omdat sinds het tot stand komen van de koopovereenkomst 8 jaar is verstreken en de makelaar zegt door dit lange tijdsverloop in zijn verdedigingsmogelijkheden te zijn geschaad.

>
Download uitspraak (pdf)

Lees meer: 15-28 RvT 's Gravenhage

14-83 RvT 's-Gravenhage

Gebondenheid aan mondelinge koopovereenkomst. Makelaar houdt koopovereenkomst onder zich.
Klagers kopen een woning. Als ontbindende voorwaarde worden opgenomen de financiering van de aankoop en de verkoop van de eigen woning van klagers. Met de verkoper (opdrachtgever van de makelaar) spreekt de makelaar af dat ondanks de bereikte overeenstemming de bezichtigingen doorgaan. Na zo’n bezichtiging doet een andere belangstellende een hoger bod dan met klagers mondeling overeen was gekomen. Klagers voelen zich daardoor genoodzaakt alsnog een hogere koopsom te betalen dan aanvankelijk was overeengekomen. Zij verwijten de makelaar dat het zo ver heeft moeten komen.
De Raad van toezicht verwijst naar het arrest van de Hoge Raad van 9 december 2011 dat inhoudt dat zowel verkoper als koper er zich op mogen beroepen dat aan een mondelinge overeenkomst geen rechtsgevolg gegeven wordt. De raad concludeert dat de makelaar zeer wel de stelling kon innemen dat zijn opdrachtgever niet aan klagers gebonden was. Daarbij komt dat hij het belang van verkoper had te behartigen en dat bereiken van een zo hoog mogelijke koopprijs daarvan deel uitmaakt. De klacht is derhalve ongegrond.

>Download uitspraak (pdf)

Lees meer: 14-83 RvT 's-Gravenhage

14-65 RvT 's-Gravenhage

Beweerdelijk onjuiste waardering. Pand alleen van buiten opgenomen. Waardering in opdracht van collega-makelaar die in een tuchtzaak is verwikkeld. Uitvoerige overwegingen wat een taxatie is.
Een makelaar is verwikkeld in een in hoger beroep bij de Centrale Raad van Toezicht lopende tuchtzaak. In dat kader heeft deze makelaar aan beklaagde verzocht een waardebepaling van het pand dat in die tuchtzaak een rol speelt, op te stellen. Klager, ook klager in voormelde tuchtzaak, verwijt beklaagde dat deze zich bij zijn waardering heeft laten leiden door de wens van zijn collega om tot een bepaalde uitkomst te komen. Daarbij zou volgens klager de vriendschappelijke relatie tussen beide makelaars een rol spelen.
De Centrale Raad achtte de klacht tegen de opdrachtgevende collega ongegrond. Weliswaar was de door deze geadviseerde vraagprijs aan de optimistische kant, maar niet gezegd kan worden dat geen redelijk handelende makelaar nimmer tot zo’n oordeel had kunnen komen.
De raad van toezicht acht de verklaring van beklaagde waarom hij alleen een geveltaxatie uitvoerde, begrijpelijk – hij kon het pand niet betreden. Hij vermeldde die reden ook in zijn rapport.
De waardering zelf kan genade vinden in de ogen van de raad. Taxeren is nu eenmaal geen mathematische exercitie waarin maar één uitkomst mogelijk is. Dat vergelijkingsobjecten een lagere prijs per m² laten zien, wil nog niet zeggen dat de waardering onjuist is.
Niet gebleken is van een zodanige vriendschappelijke relatie tussen beklaagde en de opdrachtgevende collega dat van een objectie waarde-indicatie gen sprake kan zijn.

> Download uitspraak (pdf)
> Uitspraak Centrale Raad van Toezicht, 15-2563 CRvT

Lees meer: 14-65 RvT 's-Gravenhage

14-67 RvT 's-Gravenhage

Mandeligheid van buitenmuur. Informatie aan koper over juridisch geschil met de buren. Tijdsverloop voor indienen van klacht.
(Zie ook 14-66 RvT 's-Gravenhage)Beklaagde is belast met de aankoop van een woning. Aan de buitenmuur van het pand van de klagende buurman is jaren geleden door verkoper een afdak bevestigd waarover ook in het verleden onenigheid is geweest. Beklaagde heeft zijn cliënt van genoemd geschil op de hoogte gebracht. Niet staat vast dat de muur uitsluitend eigendom is van klager en dat geen sprake is van mandeligheid.
Klager heeft weliswaar tijd verloren laten gaan voor hij zijn klacht indiende, maar niet zodanig lang dat beklaagde in zijn verdedigingsmogelijkheden is geschaad.  Naar het oordeel van de raad heeft beklaagde in deze kwestie gedaan wat redelijkerwijs van een NVM-makelaar mag worden verwacht.

> Download uitspraak (pdf)

> Uitspraak Centrale Raad van Toezicht, 15-2562 CRvT

Lees meer: 14-67 RvT 's-Gravenhage

14-66 RvT 's-Gravenhage

Mandeligheid van buitenmuur. Informatie aan kopende collega-makelaar over juridisch geschil met de buren. Tijdsverloop voor indienen van klacht.
(Zie ook 14-67 RvT 's-Gravenhage). Beklaagde is belast met de verkoop van een woning. Aan de buitenmuur van het pand van de klagende buurman is jaren geleden door zijn opdrachtgever een afdak bevestigd waarover ook in het verleden onenigheid is geweest. Beklaagde heeft zijn collega-makelaar die voor de koper optrad, van genoemd geschil op de hoogte gebracht. Niet staat vast dat de muur uitsluitend eigendom is van klager en dat geen sprake is van mandeligheid.
Klager heeft weliswaar tijd verloren laten gaan voor hij zijn klacht indiende, maar niet zodanig lang dat beklaagde in zijn verdedigingsmogelijkheden is geschaad.
Naar het oordeel van de raad heeft beklaagde in deze kwestie gedaan wat redelijkerwijs van een NVM-makelaar mag worden verwacht.

> Download uitspraak (pdf)
> Uitspraak Centrale Raad van Toezicht, 15-2561 CRvT

Lees meer: 14-66 RvT 's-Gravenhage

14-69 RvT 's-Gravenhage

Taxatie in opdracht van de bank. Schending van privacy tijdens taxatie?
Beklaagde krijgt opdracht van de hypotheekhouder van klagers om een taxatierapport op te stellen van klagers’ woning. Klagers klagen erover dat beklaagde te snel uitvoering gaf aan de taxatieopdracht omdat zij nog met de bank in gesprek waren. Verder klagen zij erover dat de makelaar en een metgezel van deze zich niet legitimeerden en tijdens de taxatie in kasten e.d. keken waardoor zij zich in hun privacy geschonden voelden en dat de tijdens de taxatie gemaakte foto’s niet aan hen werden overhandigd.
De Raad is zich bewust dat een taxatie van een woning in opdracht van de hypotheekhouder voor de eigenaar veelal moeilijk is. Tegen die achtergrond moet het optreden van de taxateur bekeken worden. Het college stelt vast dat de makelaar zich heeft gedragen zoals van een NVM-makelaar mag worden verwacht.

Download uitspraak (pdf)
Uitspraak Centrale Raad van Toezicht, 15-2565 CRvT

Lees meer: 14-69 RvT 's-Gravenhage

14-68 RvT 's-Gravenhage

Meetinstructie. Maten op plattegrond juist weergegeven maar totale woonoppervlak niet.
Klagers kopen een appartement waarvan in de verkoopinformatie een woonoppervlak van 130 m² is vermeld. Bij de verbouwing ontdekken zij dat het woonoppervlak geen 130 m², maar slechts 114 m² bedraagt. Dan blijkt dat het makelaarskantoor wel volgens de meetinstructie heeft gemeten en de juiste maten op de plattegrond heeft vermeld, maar bij de totaaltelling een fout of verschrijving heeft gemaakt waardoor het woonoppervlak onjuist is vermeld.
De Raad rekent het het makelaarskantoor aan dat het deze fout niet zelf heeft ontdekt. Het kantoor heeft niet die zorgvuldigheid in acht genomen die van een NVM makelaar mag worden verwacht.

> Download uitspraak (pdf)

Lees meer: 14-68 RvT 's-Gravenhage

14-45 RvT 's Gravenhage

Niet voldoen aan wens van opdrachtgever: verkoop van appartementen apart én als geheel. Zorgdragen voor vertrek huurder. Beweerdelijke druk op verkoper om accoord te gaan met verkoop.
Klager is eigenaar van een tweetal appartementsrechten. Hij wil dat de makelaar deze objecten zowel elk afzonderlijk als als geheel aanbiedt. De makelaar wekt de indruk dat hij aan die wens gevolg geeft, maar doet dat niet. Als de makelaar dat niet zag zitten – waar op zich goede redenen voor te bedenken zijn - dan had hij dat aan klager vooraf duidelijk moeten maken.
De stelling van de makelaar dat zekerheid bestond dat de huurder zou vertrekken, is niet door klager aan de hand van stukken bestreden.
Van onder druk zetten is geen sprake geweest. Als er al sprake was van druk, dan is die veroorzaakt door de specifieke omstandigheden van het geval.

> Download uitspraak (pdf)
> Uitspraak Centrale Raad van Toezicht, 14-2546 CRvT

Lees meer: 14-45 RvT 's Gravenhage

14-43 RvT 's-Gravenhage

Beweerdelijke onvoldoende belangenbehartiging bij het vinden van opvolgende huurders.
Klaagster is huurster van een tweetal winkelpanden. Vanwege teruglopende bedrijfsresultaten verzoekt zij beklaagde opvolgende huurders te vinden. Deze slaagt daarin. De klacht van klaagster dat hij kandidaathuurders zonder overleg afwees is ongegrond. Weliswaar is door een e-mail van de makelaar bij klaagster de indruk gewekt dat hij eerder voor de eigenaar optrad dan voor klaagster, maar dat is niet voldoende om de klacht gegrond te verklaren nu de makelaar verklaart dat een en ander op een vergissing berust.
Het feit dat de makelaar volgens klaagster voor de eigenaar bemiddelde ten aanzien van twee andere panden ter plaatse, speelt geen rol. Ten eerste betwist de makelaar deze stelling en ten tweede gaat het om totaal andere panden.

> Download uitspraak (pdf)
> Uitspraak Centrale Raad van Toezicht, 14-2552 CRvT

Lees meer: 14-43 RvT 's-Gravenhage

14-44 RvT 's Gravenhage

Beweerdelijk onvoldoende belangenbehartiging bij verkoop. Ruiltransactie voorgesteld. Geen tegenstrijdige belangen.
Een makelaarskantoor heeft opdracht de woning van klaagster te verkopen. Dat traject verloopt moeizaam. Als er op een gegeven moment een gegadigde in beeld komt, stelt het kantoor voor om een ruiltransactie te plegen met het doel om de door klaagster in te nemen woning, die veel goedkoper is dan de hare, door te verkopen. Klaagster wijst dit voorstel tot tweemaal toe af. Het feit dat het makelaarskantoor op zeker moment de woning van de gegadigde in de verkoop neemt, betekent niet dat het tegenstrijdige belangen dient. Wél dient een makelaar bij een ruiltransactie behoedzaam te opereren. Het staat voor de raad vast dat dit gebeurd is.

> Download uitspraak (pdf)

Lees meer: 14-44 RvT 's Gravenhage

14-22 RvT 's-Gravenhage

Perikelen rond minderjarige koper. Koopakte niet tijdig verzonden. Verzoek tot uitstel transport. Onbekendheid met feit dat pand leeg zou komen.
Klager treedt bij de koop van en winkelpand op als vertegenwoordiger van zijn minderjarige zoon die tesamen met zijn meerderjarige broer koopt. Het verwijt van klager dat de makelaar er geen zorg voor droeg dat de extra formaliteiten in verband met genoemde minderjarigheid waren geregeld is niet terecht. De makelaar wees klager op die situatie en deze zou dit met zijn notaris opnemen. Zodra de makelaar van klager hoorde dat hij geen koopakte had ontvangen, heeft de makelaar dit onmiddellijk in orde gebracht.
De makelaar heeft het verzoek van klager om uitstel van het transport overgebracht. Klager aanvaardde de voorwaarde die verkoper daaraan stelde niet.
Het staat vast dat de makelaar niet wist dat het winkelpand spoedig leeg zou komen. Het huurcontract liep nog een jaar door.

> Download uitspraak (pdf)
> Uitspraak Centrale Raad van Toezicht, 14-2539 CRvT

Lees meer: 14-22 RvT 's-Gravenhage

14-21 RvT 's-Gravenhage


Geen uitbreiding klacht na indienen verweerschrift. Verkeerde parkeerplaats bij appartement aangewezen.
Klager koopt een appartement via makelaar-verkoper. Bij de bezichtiging is hem een parkeerplaats aangewezen die volgens de makelaar bij het appartementsrecht hoort. Nog vóór het transport ontdekt klager dat hem de verkeerde parkeerplek is aangewezen. De plek die hij gekocht heeft, heeft het bezwaar dat deze deels in beslag wordt genomen door een betonnen paal waardoor die laats minder aantrekkelijk is. De makelaar heeft zich laten informeren door de huurder van het appartement en heeft diens mededeling niet geverifieerd. De makelaar erkent de fout en biedt zijn excuses aan. De makelaar heeft zich niet echt vriendelijk opgesteld toen het probleem aan het licht trad, maar daar staat tegenover dat klager zich ook niet onbetuigd liet.
Klacht gegrond, maar geen straf opgelegd.

> Download uitspraak(pdf)

Lees meer: 14-21 RvT 's-Gravenhage

14-01 RvT 's-Gravenhage

Meetinstructie niet nageleefd. Gering verschil opgegeven en werkelijke woonoppervlak.
Koper beklaagt zich erover dat het door hem gekochte appartement niet 105 m² groot is maar 100 m². De verkopende makelaar erkent het appartement niet volgens de meetinstructie te hebben opgemeten maar te zijn afgegaan op oude aanmeldingsgegevens. Klacht is gegrond, maar gezien erkenning van beklaagde en geringe afwijking geen straf, maar slechts kostenveroordeling.

> Download uitspraak (pdf)
> Uitspraak Centrale Raad van Toezicht, 14-2534 CRvT

Lees meer: 14-01 RvT 's-Gravenhage

13-71 RvT 's-Gravenhage

Beweerdelijke belangenverstrengeling - geen belangenverstrengeling als het om twee verschillende objecten gaat. Nagaan of waarborgsom gestort is is in beginsel verantwoordelijkheid van de (verkopend) makelaar.
Klagers klager erover dat hun makelaar voor de koper van hun woning optreedt tevens optreedt als aankopend makelaar bij het pand van hun buren. De raad van toezicht acht dit niet ontoelaatbaar nu het om twee verschillende objecten gaat.
Op de makelaar rust in beginsel wel de verantwoordelijkheid om ten behoeve van zijn opdrachtgever na te gaan of de waarborgsom is gestort .

> Download uitspraak (pdf)
> Uitspraak CRvT, 14-2525 CRvT

Lees meer: 13-71 RvT 's-Gravenhage

13-72 RvT 's-Gravenhage

Onjuiste vermelding op website van makelaarskantoor. Geen tuchtrechtelijk vergrijp omdat mededeling elders niet voorkwam.
Klager heeft belangstelling voor een woning. Op de website van het verkopend makelaarskantoor staat de mededeling dat koper geen overdrachtsbelasting verschuldigd is. Klager koopt het huis en ziet op de koopakte dat hij toch overdrachtsbelasting moet betalen Op zijn klacht deelt de makelaar mede dat de actie waarbij geen overdrachtsbelasting verschuldigd was, inmiddels was afgelopen. Die mededeling was wel van Funda en uit de verkoopbrochure geschrapt maar per abuis op de website blijven staan.
De Raad van toezicht acht dit weliswaar slordig, maar niet zodanig dat dit tuchtrechtelijk laakbaar is.

Download uitspraak (pdf)

Lees meer: 13-72 RvT 's-Gravenhage

13-54 RvT s Gravenhage

Afspraak over courtage gewijzigd. Niet met beide opdrachtgevers gecommuniceerd.
Een makelaarskantoor spreekt met een werkneemster en haar toenmalige partner (klager) af dat het de woning van het stel gratis zal verkopen. Hij stuurt daartoe een opdrachtformulier toe waarin sprake is van 0 % courtage. Dit was niet door beklaagde getekend. Nadat de relatie tussen beide partners was verbroken, heeft het makelaarskantoor aan de in de woning achtergebleven werkneemster een nieuw opdrachtformulier met 1,5 courtage gezonden. Dit is door laatstgenoemde ondertekend. Als de woning via beklaagde verkocht wordt, is klager het niet eens met de 1,5 % courtage. Deze wijziging is hem nimmer bekend gemaakt. De makelaar zegt dat hij erop mocht vertrouwen dat zijn werkneemster hem wel had geïnformeerd.
De raad van toezicht is van oordeel dat beklaagde onjuist optrad. Hij heeft een opdrachtformulier met 0 % courtage in omloop gebracht en heeft, toen hij dit percentage wijzigde, niet geverifieerd of klager het daarmee eens was. Hij heeft bovendien door het versturen van de nota de verhoudingen tussen de ex-partners verder onder druk gezet.

> Download uitspraak (pdf)

Lees meer: 13-54 RvT s Gravenhage

13-22 RVT 's Gravenhage

Foutief woonoppervlak vermeld. Naleving meetinstructie.
De koper van een woning verwijt de verkopende makelaar dat deze het door hem gekochte pand aanmeldde met een woonoppervlak van 60 m², terwijl dit volgens de NEN-norm 2580 51,9 m² is. De raad constateert dat de meetinstructie van de NVM van klacht was ten tijde van de aanmelding en dat het pand niet door de makelaar is nagemeten. De klacht is gegrond. Geen straf, mede omdat geen sprake is kwade opzet.

> Download uitspraak (pdf)

Lees meer: 13-22 RVT 's Gravenhage

13-23 RvT s Gravenhage

Te voortvarend optreden bij doorverkoop: pand al vóór transport weer op internet geplaatst.
Een makelaar verkoopt een pand waarvoor toestemming van de kantonrechter nodig is. Daarmee was enige tijd gemoeid. Koper zou de woning renoveren en daarna doorverkopen waarvan opdrachtgeefster op de hoogte was. Deze was onaangenaam getroffen toen zij het pand al snel na fiat van de rechter, op internet aantrof voor een aanzienlijk hoger bedrag dan waarvoor zij het verkocht had. Op eerste verzoek van klaagster verwijderde de makelaar het pand van internet. Klacht ongegrond.

> Download uitspraak (pdf)

Lees meer: 13-23 RvT s Gravenhage

13-24 RvT s Gravenhage

Overname portefeuille na faillissement. Aanmelding objecten zonder toestemming opdrachtgever. Onvoldoende voortvarende afmelding bij niet-instemming door opdrachtgever. Tendentieuze en onjuiste berichtgeving aan opdrachtgevers van de failliet.
Een makelaarskantoor koopt (van de curator) de opdrachtenportefeuille van een failliet kantoor. Zonder dat duidelijk is of de opdrachtgevers van de failliet instemmen met overname van hun opdracht meldt beklaagde panden in de uitwisseling aan. De raad van toezicht acht dit in de hectiek van de overname die tussen Kerst en Oud en Nieuw plaatsvond, niet onbegrijpelijk. De klacht dat beklaagde de panden niet terstond afmeldde als duidelijk was dat de opdrachtgever niet instemde met de overname, is op zich gegrond maar geen reden voor een maatregel. Beklaagde meldde wel degelijk ook panden af en niet onbegrijpelijk is dat het makelaarskantoor met de opdrachtgevers in gesprek wilde komen hetgeen tijd kostte.
Bepaalde passages in de informatie aan de opdrachtgevers van de failliet, zijn tendentieus en deels onjuist.

> Download uitspraak (pdf)
> Uitspraak CRvT, 13-2501 CRvT

Lees meer: 13-24 RvT s Gravenhage

13-25 RvT s Gravenhage

Handel (regel 6 Erecode). Aankoop door echtgenoot van makelaar, doorverkoop door de makelaar.
De echtgenoot van een NVM-makelaar koopt op de veiling een woning voor € 440.000. Deze wordt kort daarop aan hem geleverd. Drie weken later wordt het huis door de NVM-makelaar in het uitwisselingssysteem van de NVM aangemeld met een vraagprijs van € 629.000. Vier maanden later vindt verkoop plaats voor € 538.750. De raad van toezicht acht overtreding van regel 6 van de Erecode aan de orde. Dat de echtelieden buiten elke gemeenschap van goederen zijn gehuwd, doet niet ter zake. Dat de echtgenoot het pand voor de belegging aankocht en kort na aankoop tot de conclusie kwam dat het daarvoor niet geschikt was, is ongeloofwaardig. De echtgenoot heeft al vaker panden gekocht en heeft meerdere panden in eigendom. Als naar zeggen van de koper de onderhoudstoestand van het pand hem onverschillig was, dan valt niet te begrijpen waarom het slechte rendement dat aangevoerd is ter verklaring van de snelle doorverkoop, niet van stond af aan duidelijk was. Evenzeer is ongeloofwaardig dat de makelaar niet van de aankoop door haar echtgenoot op de hoogte was. Door zelf de doorverkoop ter hand te nemen is de makelaar betrokken geraakt bij handel. Tevens valt haar aan te rekenen dat zij niet terstond nadat zij over de transacties door de NVM bevraagd werd, openheid van zaken heeft gegeven.

> Download uitspraak (pdf)

Lees meer: 13-25 RvT s Gravenhage

13-13 RvT s Gravenhage

Taxatierapport te laat toegezonden. Beweerdelijk te lage waardering. Inschrijving bij VastgoedCert. Taxateur aan twee ondernemingen verbonden. Onheuse bejegeningen?
Klager en zijn gewezen echtgenote komen overeen dat een makelaar verbonden aan beklaagde de waarde van hun woning bindend zal vaststellen. De taxatie wordt op 6 januari uitgevoerd. Na herhaalde verzoeken om toezending geschiedt dit pas op 16 februari. De raad van toezicht acht dit laakbaar. Dat de makelaar voor zijn inschrijving bij VastgoedCert op het moment van de taxatie nog één cursus ontbeerde, is niet tuchtrechtelijk laakbaar, te meer daar de makelaar na het succesvol doorlopen van de cursus, door VastgoedCert alsnog met terugwerkende kracht is her-ingeschreven. De raad komt niet tot de slotsom dat de taxateur niet in redelijkheid tot zijn waardering had kunnen komen. Dat een andere makelaar tot een bedrag kwam dat € 45.000 hoger ligt zegt niets nu deze slechts een gevelopname verrichtte. Ook het feit dat de WOZ-waarde € 20.000 hoger lag dan de waardering van de taxateur doet die waardering niet in een vreemd daglicht staan. Dat het personeel van beklaagde er beter aan had gedaan een wat gematigder toon te hanteren is een feit, maar is anderzijds niet zo vreemd nu klager niet afliet het kantoor op alle mogelijke manieren te bestoken.

> Download uitspraak (pdf)
 

Lees meer: 13-13 RvT s Gravenhage

13-11 RvT 's Gravenhage

Onvoldoende belangenbehartiging bij verkoop. Zonder overleg met klagers verkoop gesplitst en andere kopers opgevoerd. Schijn gewekt van belangenverstrengeling.
Een makelaarskantoor bemiddelt bij de verkoop van een bedrijfshal en kantoor. Het geheel wordt voor één koopsom verkocht. Aan verkopers/klagers worden echter twee koopovereenkomsten - een voor de hal en een voor het kantoor – voorgelegd. Kort daarop wordt klagers een koopakte m.b.t. de hal voorgelegd waarin ineens een andere koper (gelieerd aan de eerste koper) voorkomt. Aan die koopakte wordt na overleg een allonge toegevoegd, maar bij de notaris blijkt die allonge ook weer zonder overleg te zijn gewijzigd en kwam weer een andere koper voor. Die laatste blijkt vervolgens niet in staat te zijn het pand af te nemen. Tenslotte blijkt het makelaarskantoor betrokken te zijn bij de verkoop van de op het terrein van het verkochte te ontwikkelen bedrijfsunits. Dan blijkt ook dat het kantoor al jarenlang voor de koper en diens vennootschappen op te treden. Klagers waren hiervan niet op de hoogte.
De raad is van oordeel dat beklaagde ernstig te kort schoot in zijn belangenbehartiging voor klagers en de schijn heeft gewekt dat hij zich al te zeer liet leiden door de belangen van de koper.

Download uitspraak (pdf)
> Uitspraak CRvT, 13-2493 CRvT

Lees meer: 13-11 RvT 's Gravenhage