NVM Tuchtrechtspraak

13-53 RvT Arnhem def

Eindbeslissing. Eigen belang. Failissement. Paulianeus handelen.
(Zie ook 13-02 RvT Arhem)
Klagers zijn d.m.v. hun administratiekantoor opgetreden als boekhouders voor ondermeer makelaarskantoor A (beklaagde 1). Na het faillissement van dit kantoor zijn de werkzaamheden voortgezet in makelaarskantoor Xd ( beklaagde 4). Beklaagde 2 en 3 zijn als makelaars verbonden (geweest) aan de beide kantoren. Klagers verwijten beklaagde 2 en beklaagde 3 dat zij het faillissement van makelaarskantoor A van te voren hebben georganiseerd met het oogmerk om met zijn boedelbestanddelen de makelaarsactiviteiten in kantoor Xd voort te zetten en de schuldeisers van kantoor A, waaronder klagers, achter te laten met een lege vennootschap.
De Raad overweegt dat klagers niet hebben kunnen aantonen dat beklaagde 3 betrokken is geweest bij een vooropgezet plan om beklaagde 1 te laten failleren. De Raad houdt vervolgens de verdere behandeling van de klacht aan en geeft klagers de gelegenheid om de gestelde gedragingen van beklaagde 1, 2 en 4 te bewijzen. Na de voortzetting van de behandeling komt de Raad tot de conclusie dat ook ten aanzien van beklaagde 1, 2 en 4 niet, althans onvoldoende is aangetoond dat zij tuchtrechtelijk laakbaar hebben gehandeld.

> Download uitspraak (pdf)
> 13-52 RvT Arnhem tussenbeslissing
> Uitspraak Centrale Raad van Toezicht, 14-2514 CRvT

Raad van Toezicht te Arnhem van de Nederlandse Vereniging van Makelaars in Onroerende Goederen en Vastgoeddeskundigen NVM

EINDBESLISSING
inzake

KLACHT

de heer B. en mevrouw B.,
te A,
klagers,

tegen:

A B.V.
(voorheen Xb B.V.),
te A,
beklaagde sub 1,
gemachtigde: mr. L.

De heer X,
makelaar in onroerende zaken te A en O,
beklaagde sub 2,
gemachtigde: mr. L.

De heer Y,
makelaar in onroerende zaken te O,
beklaagde sub 3,

Xd B.V., te A,
beklaagde sub 4,
gemachtigde: mr. L.

Xe B.V., te A,
beklaagde sub 5

Raad van Toezicht Arnhem
van de Nederlandse Vereniging van Makelaars in Onroerende Goederen en Vastgoeddeskundigen NVM

De klachtprocedure
1.8        De Raad herhaalt en beschouwt als hier ingelast al hetgeen in haar beslissing van 31 december 2012 is weergegeven en vastgesteld, en houdt in het navolgende de nummering in die beslissing aan. In die beslissing is aan klager bewijs opgedragen van de door hen aan beklaagde sub 1, sub 2 en sub 3 verweten gedragingen tot verkorting van de rechten van schuldeisers in het faillissement van beklaagde sub 1.
1.9       Door aftreden van twee leden wegens leeftijdsredenen is de samenstelling van de Raad gewijzigd.
1.10     Ter voldoening aan de bewijsopdracht hebben klagers bij brief van 30 maart 2013 stukken overgelegd met toelichting.
1.11     Bij brief van 16 april 2013 van mr L. hebben beklaagden sub 1, sub 2 en sub 3 zich over de inhoud van de brief en stukken van klagers uitgelaten.

4.         De beoordeling van de klacht:
4.7      De Raad blijft bij hetgeen is overwogen in zijn beslissing van 31 december 2012.
4.8      Blijkens de onder 2.11 weergegeven brief van klagers houden de aan beklaagden sub 1, sub 2 en sub 4 verweten gedragingen in, dat:
o      diverse activa uit de boedel zijn verdwenen;
o      valselijk overeenkomsten zijn opgemaakt;
o      de voormalig bestuurder selectieve betalingen heeft gedaan;
o      er paulianeuze handelingen zijn verricht.
4.9    Klagers hebben geen bewijsstukken overgelegd waaruit blijkt, althans voldoende aannemelijk is geworden dat de beklaagden sub 1, sub 2 en sub 4 diverse activa aan de boedel hebben onttrokken. De volgens klagers verdwenen activa hebben, naar de Raad begrijpt, betrekking op opdrachten die beklaagde sub 1 tot faillissementsdatum in portefeuille zou hebben gehad, maar door de curator niet in de boedel zijn aangetroffen. Dat de curator meer opdrachten voor faillissementsdatum in portefeuille heeft aangetroffen dan een aantal van 186, is door klagers in de brief van 27 maart 2013 van hun raadsman aan de curator wel beredeneerd, maar daarmee is de gestelde onttrekking aan de boedel niet aangetoond of aannemelijk gemaakt.

Met betrekking tot volgens klagers valselijk opgemaakte overeenkomsten en verrichte selectieve betalingen hebben klagers geen bewijs geleverd.
Met betrekking tot volgens klagers verrichte paulianeuze handelingen hebben klagers het derde openbare verslag van de curator in het faillissement van beklaagde sub 1 overgelegd. Daarin is onder meer bericht:

5. Rechtmatigheid
5.1 Boekhoudplicht
In opdracht van de curator en met instemming van de rechter-commissaris is inmiddels door een extern accountant een boekenonderzoek uitgevoerd naar de administratie van de vennootschap. Het boekenonderzoek is inmiddels afgerond.

De uitkomsten van het boekenonderzoek zijn inmiddels – in het kader van hoor en wederhoor – met de bestuurder van de vennootschap besproken. De bestuurder van de vennootschap heeft nog niet alle uit de administratie gerezen vragen afdoende kunnen beantwoorden. De raadsman van de bestuurder heeft aangegeven in overleg te zijn met zijn cliënt omtrent een inhoudelijke reactie op de vragen van de curator. In een volgend verslag zal hieromtrent nader worden bericht.

5.2
Paulianeus handelen
Bezien dient te worden of sprake is geweest van paulianeus handelen, temeer gezien de (rechts)handelingen die kort voor het faillissement hebben plaatsgevonden en die samenhangen met Xd B.V. , een joint venture tussen een dochtermaatschappij van D en Xe B.V. De vragen die gerezen zijn omtrent deze kwestie zijn inmiddels aan de bestuurder van de vennootschap voorgelegd. De curator wacht thans een reactie van de bestuurder af. “


Uit dit verslag blijkt dat dit onderzoek van de curator naar paulianeus handelen nog loopt, maar niet dat dit handelen hiermee is aangetoond of aannemelijk gemaakt. Andere bewijsmiddelen terzake dit punt zijn niet overgelegd. Klagers hebben voorts overgelegd het derde openbare verslag in het faillissement van E B.V. Daarin heeft de curator onder meer bericht:

“[…] Voor wat betreft het belang dat E B.V. hield in P B.V. (een assurantiekantoor) geldt, dat de curator zich op het standpunt heeft gesteld dat deze aandelen (terug)vallen in de boedel, nu de verkoop en levering in strijd met artikel 42 jo 43 Fw zijn. De heer X berust – onder voorbehoud van rechten – in deze vernietiging.”

En verder:

“[…] Zoals in het vorige verslag werd vermeld, is gebleken dat kort voor faillissement de aandelen in P B.V. en Xd B.V. zijn overgedragen aan andere aan de heer X gelieerde vennootschappen. Deze transacties zullen uitdrukkelijk onderwerp zijn van de het door de curator uit te voeren onderzoek. De verkoop en levering van de aandelen P B.V. is vernietigd op grond van artikel 42 jo 43 Fw.

De uitkomsten van het boekenonderzoek zijn inmiddels – in het kader van hoor en wederhoor – met de bestuurder van de vennootschap besproken. De bestuurder van de vennootschap heeft nog niet alle uit de administratie gerezen vragen afdoende kunnen beantwoorden.”

Uit dit verslag blijkt dat naar het oordeel van de curator beklaagde sub 2 direct of door tussenkomst van een aan hem gelieerde vennootschap paulianeus heeft gehandeld. Dit oordeel is door de raadsman van de beklaagde in zijn brief van 16 april 2013 weersproken.
Nu de beklaagde sub 2 slechts heeft berust, onder voorbehoud van rechten, in de vernietiging van de overdracht van de aandelen in P B.V. en de overdracht van de aandelen in Xd. B.V. nog voorwerp van onderzoek is, is enkel met dit verslag niet aangetoond of aannemelijk gemaakt dat beklaagde sub 2 paulianeus heeft gehandeld. Andere bewijsmiddelen terzake van een en ander zijn niet overgelegd.

Al met al hebben klagers niet althans onvoldoende het verweten paulianeus handelen door beklaagde sub 1, beklaagde sub 2 en/of beklaagde sub 4 aangetoond of aannemelijk gemaakt.

De klacht tegen de beklaagde sub 1, sub 2 en sub 4 is ongegrond.

4.10   Onder verwijzing naar 4.2 en 4.6 is ook de klacht tegen beklaagde sub 3 ongegrond.

5.         De Beslissing:

verklaart de klacht ongegrond.

Aldus gewezen door mr. J.W.M. Tromp, voorzitter, B. van Anken, lid, mr. K. van der Meulen, lid tevens secretaris, en door de voorzitter en secretaris ondertekend op 24 juni 2013.

mr. K. van der Meulen                                       mr. J.W.M. Tromp
secretaris                                                         voorzitter